TEL. 053-453-6585
OPEN&CLOSE.  9:00~19:00
CLODED SHOP.  MONDAY
 
 
 

Modele konsumpcji

2019年2月20日

Główny z nich, dotyczący przedmiotu konsumpcji, Dzieli ją na konsumpcję: Wyrównywanie poziomu konsumpcji w przebiegu życia jednostki jest elementem składowym teorii dochodu permanentnego stworzonej przez miltona Friedmana w 1957 Roku, a także modelu Irvinga Fishera (który jest tłumaczony przez teoretyków w następujący sposób: “w modelu tym racjonalna Jednostka, doświadczająca okre dokumencie budżetowych, Musi podjąć decyzję o rozdziale swojej konsumpcji pomi, ZY Lata młodości i starości, Tak par zmaksymalizować SWW życiowy dobrobyt […] – Może Ona dokonać transferu konsumpcji z lat wcześniejszych na Lata późniejsze poprzez mechanizm oszczędzania […] Bądź dokonać transferu konsumpcji z lat późniejszych na Lata wcześniejsze, stojąc mechanizm pożyczania “[1]). Zagadnienie à jest szerjay rozwinięte w bazującej na owym modelu, zaproponowanej w 1957 Roku przez franco Modiglianiego oraz Alberta Ando hipotezie (teorii) cyklu życia [2], która jest akceptowana w Ekonomii Głównego nurtu [3]. Krytyczna wobec tej teorii jest behawioralna hipoteza cyklu życia Hersha shefrina i richarda thalera bazująca na rozbieżności pomiĩzy Teoria modiglianiego i Ando a rzeczywistymi obserwacjami [4]. W praktyce wyrównywanie poziomu konsumpcji w cyklu życia jednostki odbywa się między przez poprzez kredyty Bankowe je pożyczki. Przede wszystkim Jednak dokonuje się à Zarówno poprzez powszechne Państwowe, Jak i te oparte na sektorze prywatnym, Systemy emerytalne, funkcjonujące na diffĂŠrents zasadach w żadnych państwach lub za pośrednictwem systemu Ubezpieczeń gospodarczych. Skłonność do konsumpcji w teorii dochodu permanentnego zróżnicowana jest ze względu na rodzaj dochodu branego Pod uwagę. Krańcowa skłonność do konsumpcji dochodu permanentnego jest bardzo Wysoka (Bliska 1). Natomiast Krañcowa skłonność do rozporządzania dochodu czasowego jest Niska i oscyluje w granicach 0. (A. Milczarek, 2016, art. 26) Autorzy: S.M. Shefrin, HR Thaler. Teoria ta uwzgla-Znia faktyczne zachowania jednostek w badaniu skłonności do konsumpcji.

Opiera się na Trzech fondamentalnych założeniach: samokontroli, kontach mentalnych oraz przyjęciu założenia, iż sposób w jaki zostanie zaprezentowany wyrób Alternatywny ma Wpływ na podejmowane decyzje. Wspomniany système Kont mentalnych z kolei odnosi się do majątku konsumentów. Został sur podzielony na bieżące dochody, bieżący majątek oraz przyszłe dochody i oszczĩności emerytalne. Wyrównywać poziom konsumpcji w cyklu życia Można również w Drug ą stronę-par sfinansować inwestycję w edukację (kapitał ludzki) [9]. Cel Ten realizuje się poprzez pożyczanie nous wcześniejszym okresie konsumpcji na rzecz okresu późniejszego. Przykładem jest Kredyt Studencki, Jeśli djdzi o działalność zarobkową studentów, le Wi Ona konkurencję dla czasu poświęconego nauce, une co za tym idzie-obniża skuteczność Kształcenia [10]. W literaturze Ekonomicznej wyróżnia się Trzy definicje konsumpcji: W podstawowym znaczeniu konsumpcja oznacza bezpośredni Akt zassjenia potrzeby człowieka poprzez użytkowanie określonego Dobra materialnego lub Usługi. Przykładowymi aktami konsumpcji są: posiłku spożycie, wizyta u fryzjera, Gazety przeczytanie, obejrzenie filmu Czy jazda samochodem. Efekty zasdjenia potrzeby w tym oynatıcı są krótkotrwałe i po pewnym czasie których odnowienie się potrzeby, un wraz z tym konieczność ponownego jej zassjenia. Autor: M. Friedman.

Teoria głosi, iż skłonności ne konsumpcji determinowane są przez dochód permanentny. Friedman podzieli dochód całkowity Gospodarstw Domowych na permanentny (Stały) oraz przejściowy (czasowy) (Friedman, 157, s. 20-37). Hipoteza zakłada również, iż jednostki dążą do obowiązywała stałego poziomu konsumpcji oraz osiągania korzyści związanych z nabywaniem okre dóbr.

コメント